قوانین و مقررات شانلی شاپ

آدرس وبسایت ما: http://shanelishop.com.

چه اطلاعاتي را جمع مي كنيم و چرا آن را جمع مي كنيم

1. دیدگاه ها

جمع آوری دیدگاه ها ما را در ارائه بهترین کالا ها یاری می کند و همچنین با انتقادات و پیشنهادات شما بستر را برای رضایت هرچه بیشتر شما فراهم می آوریم.

2. چگونه دیتا ها را بارگذاری کنیم

دیتا ها توسط تیم تخصصی هر بخش بارگذاری می شوند