المان های قالب

برند گرید - استایل پیشفرض

ویشی
لوگو هیرتامین
لوگو هیربرست
نوکس
لوگو نورکرین
نوتروژینا
لوگو مای ویتامینز
ماوالا
المان های قالب

برند گرید - همراه با خط حاشیه

ویشی
لوگو هیرتامین
لوگو هیربرست
نوکس
لوگو نورکرین
نوتروژینا
لوگو مای ویتامینز
ماوالا
المان های قالب

برند گرید - هاور ساده

ویشی
لوگو هیرتامین
لوگو هیربرست
نوکس
لوگو نورکرین
نوتروژینا
لوگو مای ویتامینز
ماوالا
المان های قالب

برند گرید - هاور چندگانه

ویشی
لوگو هیرتامین
لوگو هیربرست
نوکس
لوگو نورکرین
نوتروژینا
لوگو مای ویتامینز
ماوالا
المان های قالب

برند ها حالت کاروسل - استایل پیشفرض

المان های قالب

برند کاروسل - دارای خط حاشیه

المان های قالب

برند ها به همراه پس زمینه

ویشی
لوگو هیرتامین
لوگو هیربرست
نوکس
لوگو نورکرین
نوتروژینا
لوگو مای ویتامینز
ماوالا